Systemy motywacyjne w zakupach część 1

Zaangażowanie pracowników kluczem do sukcesu

O tym jak skutecznie motywować napisano dotąd wiele opasłych tomów. Powstało wiele artykułów, prac naukowych, poradników. Temat ten jest zarówno interesujący, jak i kontrowersyjny. Towarzyszą mu często mity albo też spłyca się go do poziomu obiegowych opinii. Liczne sprzeczności i kontrowersje związane z motywowaniem wynikają z różnorodności i sprzeczności poglądów na ten temat. Niemniej jednak dowodzą one tego, iż motywowanie jest obszarem ważnym i wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystywanym w polskich realiach biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle wzorują się na opracowanych i opisanych w literaturze systemach motywacyjnych dużych międzynarodowych koncernów, a jeszcze częściej ograniczają się jedynie do badania wyników finansowych. W czasach ogromnej konkurencji krajowej i międzynarodowej, aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć sukces rynkowy, musi mieć zaangażowany i efektywny zespół pracowników. Dziś coraz częściej czynnik ludzki jest tym elementem, który buduje przewagę konkurencyjną.

Mówiąc o systemach motywacyjnych, zawsze mówimy więc o ludziach, do których się one odnoszą. To człowiek tworzy jakość każdej organizacji i jej wartość. By stworzyć warunki do efektywnej i poprawnej motywacji pracowników w dziale zakupów, trzeba uposażyć ich w wiedzę na temat strategii organizacji, jej celów i zadań.

Drugim ważnym elementem jest precyzyjne i jednoznaczne określenie celów i zadań komórki zakupów. Ogólne ramy sposobu działania powinny być zawarte w polityce zakupów organizacji. Już samo prawidłowe przygotowanie powyższych założeń jest elementem motywującym i porządkującym pracę.

Postawa menedżera

Kluczowym czynnikiem motywującym jest również sama postawa menedżerów organizacji. To oni odpowiadają za opracowanie wytycznych oraz efektywne ich komunikowanie i egzekwowanie. Tylko szczera i wyrażająca pełne zaangażowanie postawa może być podstawą do zbudowania systemu motywacyjnego. Można by nawet uznać, że fundamentem każdej motywacji oraz systemu motywacyjnego jest właśnie postawa wyższego kierownictwa. Nie ma motywacji bez zdrowej relacji przełożony – podwładny. To menedżerowie mają władzę formalną oraz obowiązek motywowania swoich ludzi. „Od ich zaangażowania zależy nie tylko ich własna produktywność, ale także produktywność podlegających im pracowników. Złe nastawienie szefa może mieć katastrofalny wpływ na morale podwładnych.” (Jankowski, 2006). Jednocześnie, jak zauważają Buckingham i Coffman, menedżerowie muszą doskonale potrafić zarówno wybrać właściwą osobę, sprecyzować oczekiwania wobec niej jak również motywować i wpływać na jej rozwój (Buckingham, Coffman, 2004).

Specyfika działu zakupów wynika z roli, jaką pełni on w organizacji. Będąc dysponentem zasobów firmy pracownicy stają się ogniwem łączącym firmę z dostawcami. Tym samym wkraczają na bardzo wrażliwy obszar, który wiąże się z rzeczywistymi oraz potencjalnymi naciskami i wpływami zewnętrznymi. Ten element jest wynikiem ciągłego nadzoru, a także oceny ze strony kierownictwa, które oczekuje pełnej transparentności komórki odpowiedzialnej za zakupy. Stąd też system motywacyjny budowany dla pracowników działu zakupów powinien uwzględniać szczególne uwarunkowania ich pracy. Jest to ważne ze względu na istnienie „(…) związku przyczynowo-skutkowego między motywowaniem pracowników a wynikiem przedsiębiorstwa. Zaangażowany pracownik wykorzystując wszystkie swoje cechy i umiejętności wpływa bezpośrednio swoim działaniem na sukces firmy. Dotyczy to także działań oszczędnościowych.” (Huszcza, 2011, s. 65). Jednak oszczędności – czynnik niezwykle istotny – to zaledwie jeden z obszarów, za który rozliczany jest kupiec. W zakupach obok ceny liczą się także czynniki jakościowe, które często determinują cały proces.

Co dalej?

W następnych artykułach zaprezentujemy szereg kryteriów, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, które są niezbędne przy stawianiu celów i motywowaniu pracowników działów zakupów strategicznych. Przedstawimy również metody doboru kryteriów w zależności od rodzaju zakupów bazujące na macierzy Kraljica. Bazując na najważniejszych teoriach motywacji podejmiemy próbę zastosowania ich w praktyce oraz zaprezentujemy opracowany system motywacyjny działu zakupów strategicznych uwzględniając jego specyficzne uwarunkowania.

Katarzyna Masadyńska, Zygmunt Kopacz

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577